โปรแกรมสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้าง Data Analytics Project

ให้มีอิมแพค และเห็นผลได้จริงภายใน 3 เดือน

Download Syllabus
สมัครเรียนเลย
Image

Making Impact

with Data

“ทุกองค์กรเต็มไปด้วยโจทย์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ

ทําให้สําเร็จ แต่การไม่รู้จะเริ่มลงมือทําอย่างไร

โปรแกรมนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยทีมต่าง ๆ ในองค์กร เริ่มต้นสร้างโปรเจกต์จากโจทย์ที่มีด้วยวิธีการที่ถูกต้อง โดยได้รับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง พร้อมทั้งเสริมทักษะที่จำเป็น

ในการทำโปรเจกต์ โดยออกแบบให้เหมาะสมกับทีมคุณ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะมาด้วยความพร้อมมากน้อยขนาดไหน โปรแกรมนี้จะช่วยทําให้ Data Analytics Project ของคุณสร้างอิมแพคกับองค์กรได้จริง”

ก้าวสู่เส้นทางการสร้าง Data Analytics Project ให้สำเร็จ

ตั้งแต่วันแรกของโครงการ

Intensive Coaching Session

สร้าง Data Analytics Project จาก 0 ให้เกิดอิมแพคให้กับองค์กรได้จริง

ผ่านการโค้ชจากทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดึงศักยภาพการใช้ข้อมูลให้เต็มที่


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

เริ่มต้นทำโปรเจกต์ตั้งแต่ Day 1

Orientation

ประเมินความพร้อมของทีมก่อนเริ่มต้นโปรแกรม และทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการรวมถึงสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ เพื่อวางแผน การเรียนรู้ และการทำโปรเจกต์ ของแต่ละทีม

 • เข้าใจภาพรวมของโครงการ
 • เข้าใจสิ่งที่ต้องเตรียมตัวใน แต่ละครั้งของการโค้ชกับ ผู้เชี่ยวชาญ
 • รับคำปรึกษาเพื่อออกแบบ การเรียนที่เหมาะสมกับแต่ ละทีม

Week 0 | 18 OCT 2023

Week 1 | 2 NOV 2023

Project Identification and Formulation

นำโจทย์ปัญหาในองค์กรทั้งหมดที่ทีมสนใจ มาค้นหาความเป็นไปได้ในการทำ

โปรเจกต์ผ่านการเข้าใจผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders), เป้าหมาย (Goal)

และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

 • เลือกปัญหาที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ร่วมกับ Mentor
 • ทำความเข้าใจปัญหา และโจทย์ที่มีในเชิงลึก ทั้งในส่วนของข้อมูล และผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึง ตั้งเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดสำหรับการแก้ไขปัญหา หรือโจทย์นั้นๆ

Week 2 | 16 NOV 2023

Data Collection and Preparation

สำรวจความสมบูรณ์ และความพร้อมของข้อมูลที่มีสำหรับการทำโปรเจกต์ เพื่อวางแผนในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ หรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผลของการวิเคราะห์ตรงกับความต้องการของธุรกิจ

 • ทำความเข้าใจกระบวนการได้มากของข้อมูล (Data) สำหรับการทำโปรเจกต์ของแต่ละทีม
 • รับคำแนะนำ เทคนิค สำหรับการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) และแปลงข้อมูล (Data Transfomation) ให้เหมาะกับข้อมูลของแต่ละธุรกิจเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป

Week 3 | 30 NOV 2023

Exploratory Data Analysis (EDA)

วิเคราะห์ข้อมูล และนําผลลัพธ์ที่ได้มาตรวจสอบ เพื่อมองหาข้อมูลเชิงลึก (Insights) รวมถึงประเด็นน่าสนใจอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ข้อมูล

 • สังเกตความสัมพันธ์ของข้อมูล ทั้งรูปแบบ (Patterns) แนวโน้ม (Trends) และค่าผิดปกติ (Outlier)
 • ตั้งคำถามเพิ่มเติมในข้อมูลที่มี เพื่อช่วยสร้างคำอธิบายความสัมพันธ์ต่างๆ ของข้อมูล

Week 4 | 14 DEC 2023

Business Value Creation

วางกลยุทธ์จากข้อมูลเชิงลึกที่ค้นพบ เพื่อช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจ หรือองค์กร พร้อมทั้งต่อยอดข้อมูลที่มีให้กลายเป็นแดชบอร์ดระดับมืออาชีพ

ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเดียวกันได้

 • สรุปข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่น่าสนใจ
 • วางประเด็นสำคัญที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ให้รับรู้ถึงสิ่งที่ควรทำต่อไปสำหรับธุรกิจ
 • สร้าง Advanced Dashboard Design for Business เพื่อนำไปใช้งาน

Week 5 | 11 JAN 2024

Data Storytelling

พัฒนาการสื่อสารในรูปแบบ Data-Driven เปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลให้เป็นเรื่องง่าย ผ่านการออกแบบเรื่องราวในการนำเสนอด้วย Framework ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจข้อมูลได้ง่าย และสร้างอิมแพคให้กับธุรกิจได้ในทันที

 • วางกลยุทธ์สำหรับการสื่อสาร กับกลุ่มผู้ฟัง (Audience) ในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม
 • วางแผนในการนำโปรเจกต์ที่สำเร็จไปใช้งานจริงต่อในอนาคต

Week 6 | 8 FEB 2024

Follow-up Session

ติดตามผลงานจากหลังจากที่ทีมได้มีการนําโปรเจกต์ไปใช้งานจริงกว่า 1 เดือน และนําผลลัพธ์ที่ได้มาช่วยวิเคราะห์ หาข้อดี ข้อบกพร่อง ปัญหาของทีมที่พบเจอ เพื่อนํามาพัฒนาต่อให้เหมาะสมและสร้างอิมแพคกับองค์กร

ซ่อนเนื้อหา
ImageImageImageImageImageImageImage

Personalized Skill Development

คัดสรรเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเสริมสกิลที่ขาดหาย ในการทำโปรเจกต์สำหรับแต่ละทีม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์์ที่ดีที่สุด ตั้งแต่การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จนถึงการสื่อสาร

Image
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนรู้ทุกสกิลที่จำเป็นในการทำโปรเจกต์

Web Scraping

เรียนรู้วิธีการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์หรือเว็บเพจเบื้องต้น โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

Data Literacy

เข้าใจ Data Science Process และทักษะที่จำเป็น ในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อสร้างมูลค่ากับให้กับธุรกิจ

Data Analysis

ตั้งคำถาม จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหา Insights จากข้อมูลอย่างรวดเร็ว

Data Visualization

ออกแบบ และสร้าง Dashboard ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ ผู้ใช้งาน และรู้วิธีเลือกใช้กราฟ หรือชาร์ตรูปแบบต่าง ๆ

Data Wrangling

จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อตอบคำถามทางธุรกิจด้วยข้อมูลเบื้องต้นผ่านภาษา SQL

Data Storytelling

เปลี่ยนวิธีการนำเสนอข้อมูลแบบเดิม ๆให้มีการวางแผนลำดับเรื่องราว และใช้กราฟที่เหมาะสม เพื่อโน้มน้าวผู้อื่นด้วย Data อย่างมีประสิทธิภาพ

ซ่อนเนื้อหา

Personalized Skills

Data Engineering

พัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการเลือกใช้ Database ที่เหมาะสม และการสร้าง Data Pipeline

ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนได้หากมีสกิลที่พร้อมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น

Data Science

วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากขึ้นผ่านการเขียนโค้ดด้วยภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้และต่อยอดอย่าง Python

Business

ทำความเข้าใจมุมมองทางธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูล จนสร้างอิมแพคให้กับธุรกิจได้จริง

Presentation & Soft Skills

พัฒนาสกิลในการนำเสนอ และทักษะในการทำงานด้วย Soft Skills พื้นฐานสำหรับคนทำงานในยุคดิจิทัล

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Special Guest Speakers

รับฟังเทคนิค ประสบการณ์ทำงาน และถามตอบอย่างใกลชิด กับ แขกรับเชิญที่ทำงานสาย Data จากหลากหลายอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Image
ซ่อนเนื้อหา

รับฟังและพูดคุยกับคนทำงานจริง

Patchramai Tatiyavattanachai

Director of Product, Agoda

Kanokkul Chatchoochaikul

Head of Customer Analytics and CRM, Central Retail

Taking Data on a Vacation

Turn Data in to Business Impact

ImageImage

EVP, Head of Data and Analytics Division,

Bank of Ayudhya PCL.

Image

Tul Roteseree

Real-World Use Cases of

Data Analytics in Banking

นำโจทย์ปัญหาในองค์กรที่ต้องการใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจหรือวางแผน มาเป็นเริ่มต้นทำจริง พร้อมปลดล็อคศักยภาพในการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างอิมแพคกับองค์กร หรือธุรกิจ

สร้างโปรเจกต์

จากโจทย์ในองค์กร

อัดแน่นกับการโค้ช

จากผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ต้องลองผิด ลองถูกในการทำโปรเจกต์ กับโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้คุณได้รับการโค้ช โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เพื่อสร้าง Data Analytics Project ที่กลับไปใช้ในองค์กรต่อได้ใน 3 เดือน

สมัครเรียนเลย
Download Syllabus

ไม่ต้องมีพื้นฐาน

ก็เข้าร่วมได้

ไม่ต้องมีพื้นฐานการทำงานกับข้อมูลมาก่อนก็เข้าร่วมได้เพราะสามารถเข้าเรียนปรับพื้นฐานในเรื่องที่จำเป็นได้ตลอดและมีทีมงานคอยซัพพอร์ตตลอดการทำโปรเจกต์

Our Mentors

รับคำแนะนำ และโค้ชกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ Data ที่พร้อมตอบทุกคำถาม

Virot Chiraphadhanakul

 • Co-Founder & Managing Director, Skooldio
 • Google Developer Expert, Machine Learning
 • ex-Data Scientist – Facebook, HQ, Silicon Valley
Image

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ใครก็ตามในองค์กร ไม่ว่าจากทีม หรือฝ่ายไหนที่ต้องการทำ Data Analytics Project เพื่อสร้างอิมแพคให้องค์กร

Image

ที่ต้องการสร้างโปรเจกต์ วิเคราะห์การทำแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายให้มีประสิทธิภาพ หรือวิเคราะห์ Customer Profile สำหรับทำ Personalize Marketing

ที่ต้องการสร้างแดชบอร์ดสำหรับติดตามกระบวนการทำงานต่างๆ หรือ วัดผลการดำเนินการ รวมไปถึง วิเคราะห์บุคลากรในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกจุด พร้อมนำเสนอ และโน้มน้าวผู้บริหารด้วยข้อมูล

ที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือความร่วมมือใหม่ๆที่จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจได้จริงโดยเปลี่ยนข้อมูลที่มี ให้กลายเป็น Insights สำคัญที่ใช้งานได้จริง

ImageImage

ทีม Sales & Marketing

ทีม Human Resource/People

ทีม Business Development

ระยะเวลาโปรแกรมตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2023 - 8 กุมภาพันธ์ 2024

ตั้งแต่การเริ่มสร้างโปรเจกต์ ไปจนถึงการติดตามผลหลังใช้งานจริง

Program Calendar

Image

ระยะเวลาโปรแกรมตั้งแต่

26 ตุลาคม 2023 - 8 กุมภาพันธ์ 2024

ตั้งแต่การเริ่มสร้างโปรเจกต์

ไปจนถึงการติดตามผลหลังใช้งานจริง

Program Calendar

COACHING SESSION

เริ่มต้นการทำโปรเจกต์ตั้งแต่วันแรกของโครงการ พร้อมรับการโค้ช จากผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของการทำโปรเจกต์ แบบตัวต่อตัว

ดูตารางเรียนทั้งหมด

Virtual via Zoom

Thu 26 Oct 2023

09:00 - 12:00

Orientation

IconIcon
Icon

Thu 2 Nov 2023

13:00 - 18:00 (30 min Slot)

Icon

Coaching Session

Project Identification formulation

Icon

Thu 16 Nov 2023

13:00 - 18:00 (30 min Slot)

Icon

Coaching Session

Data Collection and Preparation

Icon

Thu 30 Nov 2023

Icon

13:00 - 18:00 (30 min Slot)

Coaching Session

Exploratory Data Analysis

Icon

Thu 14 Dec 2023

13:00 - 18:00 (30 min Slot)

Icon

Coaching Session

Business Value Creation

Icon

Thu 11 Jan 2024

Icon

13:00 - 18:00 (30 min Slot)

Coaching Session

Data Storytelling

Follow-up Session

Icon

Thu 8 Feb 2024

Icon

13:00 - 18:00 (30 min Slot)

ซ่อนเนื้อหา

EXCLUSIVE SESSION

เข้าร่วมในทุกคลาสจาก Data Analytics Bootcamp เพื่อฝึกสกิลผ่านการลงมือทำ พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเปิดมุมมองจากการโค้ชโปรเจกต์อื่น ๆ เพื่อหาไอเดียในการปรับใช้กับงานตนเอง

ดูตารางเรียนทั้งหมด

Onsite

Sat 11 Nov 2023

09:00 - 12:00

Hands-on Activity- Web Scraping

IconIcon

13:00 - 15:00

Icon

Guest Speaker

Icon

Sat 25 Nov 2023

Icon

Sat 16 Dec 2023

Icon

Sat 23 Dec 2023

Icon

09:00 - 16:00

Observation - DAB Project Ideation

Observation - DAB Project Kick-off

Icon

Sat 6 Jan 2024

Icon

09:00 - 16:00

ซ่อนเนื้อหา

Guest Speaker

Icon

13:00 - 15:00

Hands-on Activity - Data Preparation & Exploratory Data Analysis (EDA)

09:00 - 12:00

IconIcon

09:00 - 12:00

Hands-on Activity - Data Visualization

13:00 - 15:00

Icon

Guest Speaker

Virtual via Zoom

Onsite

Icon

Sat 13 Jan 2024

09:00 - 12:00

Icon

Hands-on Activity - Data Wrangling

13:00 - 15:00

Guest Speaker

Icon

Virtual via Zoom

Icon

Sat 20 Jan 2024

Icon

09:00 - 16:00

Observation - DAB Project Coaching

Onsite

Icon

Sat 3 Feb 2024

09:00 - 16:00

Icon

Observation - DAB Project Pitching

Early Bird (สำหรับ 3 ท่าน)

135,000

฿

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ราคาปกติ 150,000฿

คุ้มค่ากับโปรแกรมที่เข้าร่วมได้แบบเป็นกลุ่ม

Pricing

1 โปรเจกต์สามารถส่งผู้เข้าร่วมสูงสุด 3 ท่าน

ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนเลย

30,000

฿

(ราคาต่อท่าน)

เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมทำโปรเจกต์

Image

พัฒนา Data Analytics Project ของคุณ ให้มีอิมแพคใน 3 เดือน

Online Live Coaching แบบตัวต่อตัว

ระยะเวลา 3 เดือน

Coaching session | 26 ต.ค. 2023 - 11 ม.ค. 2024

Followup session | 8 ก.พ. 2024

หมายเหตุ:

หลังจากกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการเพื่อให้คำแนะนำ เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากโปรแกรม

Image

รายละเอียดโปรแกรม

สมัครเรียนเลย
Download Syllabus

ยกระดับการตัดสินใจแบบ Data Driven ในธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้ เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

คุณโจ้ 081-065-5045

คุณตี้ 082-072-2379

หรือ

Email: hello@skooldio.com

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา