สอบถามเพิ่มเติม

เรียนวันที่ 11-12 มีนาคม 2566

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ
ที่ต้องการทำ Digital Transformation
ลงมือทำจริง นำไปใช้ได้ทันที

Download Syllabus
ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนแสดงความสนใจสำหรับการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2

ลงทะเบียนความสนใจ

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

คุณบอล 065-651-7974

Download Syllabus
Image
สอบถามเพิ่มเติม

เรียนวันที่ 11-12 มีนาคม 2566

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ
ที่ต้องการทำ Digital Transformation
ลงมือทำจริง นำไปใช้ได้ทันที

Download Syllabus
ลงทะเบียนล่วงหน้า

ลงทะเบียนแสดงความสนใจสำหรับการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2

ลงทะเบียนความสนใจ

ติดต่อสอบถาม

คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

คุณบอล 065-651-7974

Email : hello@skooldio.com

Image

สนใจจัดอบรมแบบ In-house ให้พนักงาน

Click to play video

รู้จัก DLE จากผู้เรียนรุ่น 1

สร้างทักษะผู้นำยุคดิจิทัลที่ครบเครื่องใน 2 วัน

เปลี่ยนคุณเป็นผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล

เรียนรู้ผ่าน 4 แกนหลัก

Rethink Your Business with Technology

• Software is Eating the World

เมื่อธุรกิจซอฟต์แวร์คือ “ทางรอด” ของการทำธุรกิจในปัจจุบัน

• The Rise of Platforms

ธุรกิจจำนวนมากสร้าง Platform เพื่อใช้ประโยชน์จาก Network Effect ในการสร้างรายได้และขยายธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

• Beyond Traditional Business strategy

จากกลยุทธ์แบบดั้งเดิมที่เน้นผลิตสินค้าถูกและดี สู่กลยุทธ์การสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยง ธุรกิจที่สร้างคุณค่าหลากหลายให้กับลูกค้า

ลงทะเบียนความสนใจ

Redesign Your Customer Experience

• The Value Stick

แนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัท

• Design Thinking

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักตั้งแต่ การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งการตั้งกรอบปัญหาที่ถูกต้อง การระดมสมอง ไปจนถึงการสร้างตัวต้นแบบเพื่อทดสอบไอเดีย รวมทั้งเข้าใจกับดักที่ทำให้ การนำ Design Thinking ไปขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรล้มเหลว

• Customer Journeys

เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าผ่าน Customer Journeys และนำไปสู่การสร้างคุณค่า ทางธุรกิจใหม่ ๆ

• Metrics

แนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อวัดผลและช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงแนวทางขับเคลื่อน การตัดสินใจในองค์กรด้วยข้อมูล

• Insights

ชนะคู่แข่งด้วยความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก ผ่านการทำ Predictive Analytics เพื่อทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น Churn Prediction, Customer Lifetime Value, Customer Segmentation, Lead Scoring, Fraud Detection, Demand Forecasting, Predictive Maintenance ฯลฯ

• Data Products

สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งมอบคุณค่าใหม่ ๆ (Automation, Personalization, Intelligence) ให้กับลูกค้าจากข้อมูลที่มี

• Data Strategy

ออกแบบกลยุทธ์ของธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเป็นอาวุธหลักในการแข่งขัน

Revolutionize Your Business with Data

• Context, Not Control

สร้างบริบทให้ทีมเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กรตรงกัน และให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่

• Psychological Safety

ปลดปล่อยศักยภาพของทีมงานด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนไม่กลัวที่จะออกความเห็น และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม

• Agile

ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว และตรงตามความต้องการด้วยวิธีการทำงานที่พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน

• Evolve Your Culture

สร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม เรียนรู้จากวัฒนธรรมของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ

Reset Your Organization for Innovation

ImageImageImageImage
ลงทะเบียนเรียน

เปลี่ยนคุณเป็นผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล

เรียนรู้ผ่าน 4 แกนหลัก

Rethink Your Business with Technology

• Software is Eating the World

เมื่อธุรกิจซอฟต์แวร์คือ “ทางรอด” ของการทำธุรกิจในปัจจุบัน

• The Rise of Platforms

ธุรกิจจำนวนมากสร้าง Platform เพื่อใช้ประโยชน์จาก Network Effect ในการสร้างรายได้และขยายธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

• Beyond Traditional Business strategy

จากกลยุทธ์แบบดั้งเดิมที่เน้นผลิตสินค้าถูกและดี สู่กลยุทธ์การสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยง ธุรกิจที่สร้างคุณค่าหลากหลายให้กับลูกค้า

ลงทะเบียนความสนใจ

Redesign Your Customer Experience

• The Value Stick

แนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัท

• Design Thinking

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักตั้งแต่ การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งการตั้งกรอบปัญหาที่ถูกต้อง การระดมสมอง ไปจนถึงการสร้างตัวต้นแบบเพื่อทดสอบไอเดีย รวมทั้งเข้าใจกับดักที่ทำให้ การนำ Design Thinking ไปขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรล้มเหลว

• Customer Journeys

เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าผ่าน Customer Journeys และนำไปสู่การสร้างคุณค่า ทางธุรกิจใหม่ ๆ

• Metrics

แนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อวัดผลและช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงแนวทางขับเคลื่อน การตัดสินใจในองค์กรด้วยข้อมูล

• Insights

ชนะคู่แข่งด้วยความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก ผ่านการทำ Predictive Analytics เพื่อทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น Churn Prediction, Customer Lifetime Value, Customer Segmentation, Lead Scoring, Fraud Detection, Demand Forecasting, Predictive Maintenance ฯลฯ

• Data Products

สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งมอบคุณค่าใหม่ ๆ (Automation, Personalization, Intelligence) ให้กับลูกค้าจากข้อมูลที่มี

• Data Strategy

ออกแบบกลยุทธ์ของธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเป็นอาวุธหลักในการแข่งขัน

Revolutionize Your Business with Data

• Context, Not Control

สร้างบริบทให้ทีมเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กรตรงกัน และให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่

• Psychological Safety

ปลดปล่อยศักยภาพของทีมงานด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนไม่กลัวที่จะออกความเห็น และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม

• Agile

ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว และตรงตามความต้องการด้วยวิธีการทำงานที่พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน

• Evolve Your Culture

สร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม เรียนรู้จากวัฒนธรรมของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ

Reset Your Organization for Innovation

ImageImageImageImage
ลงทะเบียนล่วงหน้า

Virot "Ta" Chiraphadhanakul, Phd

• Co-Founder & Managing Director, Skooldio

• Ex-Data Scientist – Facebook, HQ, Silicon Valley

• Google Developer Expert, Machine Learning

"ทุกวันนี้ การปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรม ผมได้ออกแบบหลักสูตร Digital Leadership Essentials จากประสบการณ์การอบรมด้าน Digital Transformation ให้องค์กรชั้นนำกว่า 500 องค์กร เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และผู้นำทีมนวัตกรรม ที่มีเวลาจำกัด ต้องการเรียนอย่างเข้มข้น เห็นภาพที่ชัดเจนจากการศึกษาผ่าน Case Studies และเมื่อกลับไปทำงานที่องค์กรตัวเอง ก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้เลย รวมถึงเมื่อเจอปัญหาต้องตัดสินใจ ก็สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จาก DLE ไปแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทันที"

Image

Meet the Program Curator

เนื้อหาเข้มข้น พร้อมแชร์ความรู้ ด้าน Digital Transformation ด้วยประสบการณ์จาก Silicon Valley โดย ดร. ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

เนื้อหาสุดคราฟต์
จากผู้มีประสบการณ์

ฝึกคิดและลงมือทำ
อย่างใกล้ชิดกับผู้สอน

ประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนด้วยการลงมือทำโจทย์จริง โดยมีทีมผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์แก่ผู้ร่วมเรียนท่านอื่น ๆ

ครบทุกหัวข้อสำคัญ
สำหรับผู้บริหารที่ไม่มีเวลา

เรียนแบบกระชับทั้งทฤษฎีและ Case Study พร้อมให้คุณพาองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ImageImageImage

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วยการทำ Digital Transformation แบบครบวงจร
แต่ไม่มีเวลาเข้าร่วมเรียนหลักสูตรระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณ คือ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ลงทะเบียนความสนใจ
ลงทะเบียนเรียน
ImageImageImageImage

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วยการทำ Digital Transformation แบบครบวงจร
แต่ไม่มีเวลาเข้าร่วมเรียนหลักสูตรระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณ คือ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ลงทะเบียนความสนใจ
ImageImageImageImage
ลงทะเบียนล่วงหน้า

Testimonial

ลงทะเบียนความสนใจ
ลงทะเบียนเรียน
ImageImage

Mongkhol Nitakhot

IT Director, Supalai

ปัญหาหลัก ๆ เราที่เจอคือเรื่อง “คน” สิ่งที่อ.พูดเป็นประโยชน์ในการที่จะ

เปลี่ยน Mindset ของคน

พาองค์กรไปในมุมของ Digital

เราจะทำยังไง

Image

ปัญหาหลัก ๆ เราที่เจอคือเรื่อง “คน” สิ่งที่อ.พูดเป็นประโยชน์ในการที่จะ

เปลี่ยน Mindset ของคน

พาองค์กรไปในมุมของ Digital

เราจะทำยังไง

Mongkhol Nitakhot

IT Director, Supalai

ปัญหาหลัก ๆ เราที่เจอคือเรื่อง “คน” สิ่งที่อ.พูดเป็นประโยชน์ในการที่จะ

เปลี่ยน Mindset ของคน

พาองค์กรไปในมุมของ Digital

เราจะทำยังไง

Mongkhol Nitakhot

IT Director, Supalai

Pricing

63,000

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

฿

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Until xx xxx

ราคาต่อท่าน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

59,500

Pack 2

฿

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

฿

สามารถผ่อน 0%

นานสูงสุด 10 เดือน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

28,000

30,000

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป

ต่อคน

ลงทะเบียนความสนใจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

คุณบอล 065-651-7974

฿

ราคาพิเศษ

จำกัดเพียง 10 ที่เท่านั้น !

Image
ลงทะเบียนเรียน

เมื่อสมัคร 2 ท่านขึ้นไป

(ราคาต่อท่าน)

ImageImageImage

32,000

฿

36,000

฿

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รูปแบบการเรียนแบบ On-Site

ระยะเวลา 2 วัน

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2023 9:30 – 18:00 น.

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2023 9:30 – 17:00 น.

สถานที่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

รายละเอียดหลักสูตร รุ่นที่ 2

หมายเหตุ: หลังจากกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ


Download Syllabus
สอบถามเพิ่มเติม
Download Syllabus
ImageImage
ลงทะเบียนเรียน
Image

รูปแบบการเรียนแบบ On-Site

ระยะเวลา 2 วัน

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2023 9:30 – 18:00 น.

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2023 9:30 – 17:00 น.

สถานที่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

รายละเอียดหลักสูตร รุ่นที่ 2

หมายเหตุ: หลังจากกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ


Download Syllabus
สอบถามเพิ่มเติม
ImageImageImage
ลงทะเบียนล่วงหน้า

หากคุณยังไม่มั่นใจว่า

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณมั่นใจ

และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วม Workshop กับทาง Skooldio โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

หรือ

โทร คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

คุณบอล 065-651-7974

Digital Leadership Essentials Workshop

เหมาะกับคุณหรือไม่?

ลงทะเบียนความสนใจ
สอบถามเพิ่มเติม

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา