Explore roles at Skooldio

Business Development

Help individuals master today's most in-demand skills and empower businesses to build the workforce of the future.

Careers

Get to know

ทีม Business Development ที่ skooldio คือทีมที่กล้าเล่น กล้าลอง กล้าสนุก

ชอบความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ

 • Product development นำความต้องการของลูกค้า กับทรัพยากรที่ Skooldio มี มาปั้นเป็น learning products (เช่น คอร์สออนไลน์ เวิร์คชอป bootcamp) ใหม่ๆ หรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้ตอบความต้องการของตลาด
 • Sales & marketing ทำการตลาด ทำการประชาสัมพันธ์ หรือปิดการขาย สินค้า/บริการ ที่มี
 • Operations & community ส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำให้กับลูกค้า สร้างหรือบริหารจัดการ network ของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ
 • Customer development ช่วยให้ลูกค้าองค์กรมองเห็น skill gaps และวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 • BD & partnerships สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานศึกษา หรือผู้สอน
 • (Manager) Team building สร้างทีม! ในโลกนี้ไม่มีใครทำงานยากๆ คนเดียวจนสำเร็จได้
 • (Manager) Strategic business initiatives ริเริ่มหรือสานต่อโครงการที่มีผลต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยทำตั้งแต่ วางแผนจนกระทั่งส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า

Check us out!

The Business Development Team

Business Development Associate

Roles and Responsibility

 • Market Research: ทำความเข้าใจความต้องการของตลาด เพื่อมองหาช่องทางในการนำโปรเจกต์เข้าสู่ตลาด และโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ
 • Product Development: นำความต้องการของลูกค้ามารวมกับทรัพยากรทางความรู้ที่เรามี เพื่อปั้นเป็น Learning Products (เช่น คอร์สออนไลน์ เวิร์กชอป Bootcamp) ที่ตอบความต้องการของตลาด
 • Sales/ Marketing: วางกลยุทธ์การขายและการตลาด เพื่อเข้าถึงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • Operations: ส่งมอบประสบการณ์เรียนรู้ด้วยคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
 • Project Management: บริหารจัดการโปรเจกต์ ทั้งในมุมมองด้านทรัพยากร ทางการเงิน คิดเรื่องรายได้ ต้นทุน ไปจนถึงควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำออกไปสู่ตลาด
 • Partnerships: สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานศึกษา หรือผู้สอน

Qualifications

 • อยากทำให้คนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์การศึกษาที่มีคุณภาพคุ้มราคา
 • Logical Thinking: คิดเป็นเหตุเป็นผล ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเป็น
 • Growth Mindset: พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะชอบอ่าน ชอบฟัง หรือชอบสอนก็ได้ รวมทั้งเป็นคนชอบให้และรับฟัง feedback เพื่อพัฒนาตนเองและทีม
 • Business Sense: เข้าใจการทำธุรกิจ และเข้าใจวิธีการสร้างรายได้จากการทำโปรดักต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • จบจากคณะใด สาขาอะไรก็ได้ เด็กจบใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น BD, Marketing, Sales, Events จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now

ถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องธุรกิจ และอยากทำงานแบบมี ownership เต็มที่ ในตำแหน่งนี้คุณจะได้รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภาพรวมของโปรเจกต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำโปรเจกต์ไปสู่ความสำเร็จ โดยคุณจะได้ทำงานร่วมกับหลายทีม และทำงานในหลากหลายมุมของธุรกิจตั้งแต่

Business Development Manager

 • Strategic Planning/ Financial Forecasting: วางกลยุทธ์และคาดการณ์ผลการดำเนินงานของ product portfolio ที่รับผิดชอบอยู่
 • Product portfolio optimization: สร้างและพัฒนาคุณภาพของ Learning Products ที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดท product เดิม เติม product ใหม่ ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีม Growth ทีม Customer Success และผู้บริหาร
 • Sales and Partnerships: วางกลยุทธ์การขาย และการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ และปิดการขายในโอกาสที่เหมาะสม
 • Project Management: บริหารจัดการโปรเจกต์ ทั้งในมุมมองด้านทรัพยากร ทางการเงิน คิดเรื่องรายได้ ต้นทุน ไปจนถึงควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำออกไปสู่ตลาด
 • Team Building: สร้างทีม! ในโลกนี้ไม่มีใครทำงานยากๆ คนเดียวจนสำเร็จได้
 • Strategic Business Initiatives: ริเริ่มหรือสานต่อโครงการที่มีผลต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยทำตั้งแต่ วางแผนจนกระทั่งส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า

Roles and Responsibility

Qualifications

 • อยากทำให้คนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์การศึกษาที่คุณภาพคุ้มราคา
 • มีประสบการณ์ด้าน Business Development และความสามารถในการบริหารทีมให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้
 • Logical Thinking: คิดเป็นเหตุเป็นผล ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเป็น
 • Growth Mindset: พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะชอบอ่าน ชอบฟัง หรือชอบสอนก็ได้ รวมทั้งเป็นคนชอบให้และรับฟัง feedback เพื่อพัฒนาตนเองและทีม
 • Business Sense: เข้าใจการทำธุรกิจเป็นอย่างดี และเข้าใจวิธีการสร้างรายได้จากการทำโปรดักต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
Apply Now

ริเริ่มและสานต่อ Business Initiatives ใหญ่ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านกิจกรรม เช่น

Course Development Associate

Roles and Responsibility

 • Market research: สำรวจความต้องการของตลาดร่วมกับทีม business development และวิจัยหลักสูตรของสถาบันอื่นทั้งต่างประเทศและในประเทศ
 • Curriculum design: ออกแบบหลักสูตรและควบคุมคุณภาพของหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ และเวิร์กชอป ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • Teaching assistance: ช่วยจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ เช่น ช่วยจัดกิจกรรมในเวิร์กชอป หรือช่วยสอน/ตอบคำถามผู้เรียน
 • Learning object inventory: เตรียมสื่อการสอน เช่น case study แบบฝึกหัดในคอร์ส กิจกรรมในเวิร์กชอป หรือสื่อการเรียนรู้อื่นร่วมกับผู้สอน
 • Areas of interest ตัวอย่างสาขาวิชาที่ตามหา เช่น Data, UX/UI, Software Engineering (Frontend, Backend), Digital Business/Marketing

Qualifications

 • อยากทำให้คนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์การศึกษาที่คุณภาพคุ้มราคา
 • มีความรู้ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ทำงาน/การศึกษา ในสาขาวิชาที่ Skooldio สอนอยู่ หรือคิดว่า Skooldio ควรเปิดสอน (เสนอได้!)
 • Growth Mindset: พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะชอบอ่าน ชอบฟัง หรือชอบสอนก็ได้ รวมทั้งเป็นคนชอบให้และรับฟัง feedback เพื่อพัฒนาตนเองและทีม
 • Customer-Centric Mindset: มีความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และรู้ว่าควรทำอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้น และสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 • จบจากคณะใด สาขาอะไรก็ได้ เด็กจบใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะ
 • หากมีประสบการณ์การสอน หรือเป็นผู้ช่วยสอน (TA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now

เรากำลังมองหาคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน Skills ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Data, UX/UI, Technology, Digital Business/Marketing ที่จะมาช่วยเราสร้างสรรค์ Learning Products หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพไปด้วยกัน โดยคุณจะได้ทำหน้าที่ดังนี้:

Data Analytics Consultants

 • Market research สำรวจความต้องการของตลาดร่วมกับทีม business development และวิจัยหลักสูตรของสถาบันอื่นทั้งต่างประเทศและในประเทศ
 • Curriculum design ออกแบบหลักสูตรของคอร์สในรูปแบบต่างๆ ทั้งเวิร์คชอปและคอร์สออนไลน์
 • Teaching assistance ช่วยนำกิจกรรมกลุ่มในเวิร์คชอป หรือช่วยสอน/ตอบคำถามคอร์สออนไลน์
 • Learning object inventory เตรียมกรณีศึกษา แบบฝึกหัดในคอร์สออนไลน์ กิจกรรมในเวิร์คชอป หรือสื่อการเรียนรู้อื่นร่วมกับผู้สอน
 • Data analytics consulting วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษาด้านการจัดการข้อมูล กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Roles and Responsibility

Qualifications

 • มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ Skooldio สอนหรือคิดว่า Skooldio ควรเปิดสอน (เสนอได้!)
 • มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Spreadsheets, การเขียน SQL และ การใช้ Visualation Tools ต่างๆ
 • อยากทำให้คนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์การศึกษาที่คุณภาพคุ้มราคา
 • กระหายความรู้ ชอบอ่าน ชอบฟัง
 • มีประสบการณ์การทำงานหรือการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ด้วยตนเองและเป็นทีม
 • หากมีประสบการณ์การสอน หรือเป็นผู้ช่วยสอน (TA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมปรับตัว เท่าทันสถานการณ์
Apply Now


Program Management Associate (B2B)

Roles and Responsibility

 • Operations: ส่งมอบประสบการณ์เรียนรู้ด้วยคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เช่น การเตรียมความพร้อมเรื่องเนื้อหาและเนื้อหาหลักสูตรต่างๆให้ผู้เข้าอบรมอย่างดีที่สุด
 • Sales/ Marketing: เป็นส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธ์การขายและการตลาด เพื่อเข้าถึงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • Project Management: บริหารจัดการโปรเจกต์ ทั้งในมุมมองด้านทรัพยากร ทางการเงิน คิดเรื่องรายได้ ต้นทุน ไปจนถึงควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำออกไปสู่ตลาด
 • Partnerships: สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานศึกษา หรือผู้สอน

Qualifications

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และชื่นชอบในการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี
 • สามารถทำ Keywords Research ผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น Google Trends / Ubersuggest
 • เข้าใจ และสามารถคิดต่อยอดจากวิชาต่างๆ ในคอร์สเรียนออนไลน์หรือเวิร์กชอปของ Skooldio
 • มีพื้นฐานการใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin เป็นอย่างดี
 • อยากทำให้คนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์การศึกษาที่คุณภาพคุ้มราคา
 • กระหายความรู้ ชอบอ่าน ชอบฟัง
 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเองและเป็นทีมพร้อมปรับตัว เท่าทันสถานการณ์
Apply Now

ถ้าคุณกำลังมองหาเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ operation หรือ ขั้นตอนงานต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังควบคู่ไปกับการเรียนรู้และทำงานบน Digital Skill สนุกๆในทุกวัน

Business Development Associate
(New Business Unit)

 • Market Research: ทำความเข้าใจความต้องการของตลาด เพื่อมองหาช่องทางในการนำโปรเจกต์เข้าสู่ตลาด และโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ
 • Product Development: นำความต้องการของลูกค้ามารวมกับทรัพยากรทางความรู้ที่เรามี เพื่อปั้นเป็น
 • Learning Products (เช่น คอร์สออนไลน์ เวิร์กชอป Bootcamp) ที่ตอบความต้องการของตลาด
 • Sales/ Marketing: วางกลยุทธ์การขายและการตลาด เพื่อเข้าถึงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • Operations: ส่งมอบประสบการณ์เรียนรู้ด้วยคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
 • Project Management: บริหารจัดการโปรเจกต์ ทั้งในมุมมองด้านทรัพยากร ทางการเงิน คิดเรื่องรายได้ ต้นทุน ไปจนถึงควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำออกไปสู่ตลาด
 • Partnerships: สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานศึกษา หรือผู้สอน

Roles and Responsibility

Qualifications

 • กระหายการเรียนรู้ พร้อมลุยกับโจทย์ที่ท้าทาย เพราะ Degree Plus เป็น startup ใหม่ ทีมไม่กี่คนแต่เราไว้ใจให้คุณคว้าโอกาส ในแบบที่หาที่ไหนไม่ได้
 • Logical Thinking: คิดเป็นเหตุเป็นผล ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเป็น
 • Growth Mindset: พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะชอบอ่าน ชอบฟัง หรือชอบสอนก็ได้ รวมทั้งเป็นคนชอบให้และรับฟัง feedback เพื่อพัฒนาตนเองและทีม
 • Business Sense: เข้าใจการทำธุรกิจ และเข้าใจวิธีการสร้างรายได้จากการทำโปรดักต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • จบจากคณะใด สาขาอะไรก็ได้ เด็กจบใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น BD, Marketing, Sales, Events จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now


Degree Plus เป็น startup ใหม่ที่ Skooldio ร่วมหุ้นกับจุฬาฯ มีเป้าหมายเพื่อเป็นเหมือน operating system ที่จะติดปีกให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศทำคอร์สที่ตอบโจทย์สภาพตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปได้ทันท่วงทียิ่งขึ้นถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องธุรกิจ และอยากทำงานแบบมี ownership เต็มที่ ในตำแหน่งนี้คุณจะได้รับหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภาพรวมของโปรเจกต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำโปรเจกต์ไปสู่ความสำเร็จ โดยคุณจะได้ทำงานร่วมกับหลายทีม และทำงานในหลากหลายมุมของธุรกิจตั้งแต่Apply now at

people@skooldio.com

Browse...

Explore Other Roles

Software Engineers

 • Software Engineer
 • Quality Assurance Engineer
EXPLORE ROLES
EXPLORE ROLES
 • Content Graphics Designer (Mid-level)

UX/UI Designers

Engineering

Designer

Business

Business Development

 • Business Development Associate
 • Business Development Manager
 • Course Development Associate
 • Data Analytics Consultants
 • Program Management Associate (B2B)
EXPLORE ROLES

Marketing & Growth

Marketing

 • Marketing Associate (Tech - Computer Science)
 • Marketing Associate (Data Analytics)
 • Content Marketing
EXPLORE ROLES

Explore Other Roles

Software Engineers

 • Software Engineer
 • Quality Assurance Engineer
EXPLORE ROLES
EXPLORE ROLES
 • UX / UI Designer

UX/UI Designers

Engineering

Designer

Business

Business Development

 • Business Development Associate
 • Business Development Manager
 • Course Development Associate
 • Data Analytics Consultants
 • Program Management Associate (B2B)
EXPLORE ROLES

Marketing & Growth

Marketing

 • Marketing Associate (Tech - Computer Science)
 • Marketing Associate (Data Analytics)
 • Content Marketing
 • Performance Marketing
EXPLORE ROLES

Product Mangement

Product Management

 • Product Manager
EXPLORE ROLES

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา