Explore roles at Skooldio

Product Management

Help individuals master today's most in-demand skills and empower businesses to build the workforce of the future.

Careers

Get to know

ทีม Product Management ที่ skooldio คือทีมที่

 • Product development นำความต้องการของลูกค้า กับทรัพยากรที่ Skooldio มี มาปั้นเป็น learning products (เช่น คอร์สออนไลน์ เวิร์คชอป bootcamp) ใหม่ๆ หรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้ตอบความต้องการของตลาด
 • Sales & marketing ทำการตลาด ทำการประชาสัมพันธ์ หรือปิดการขาย สินค้า/บริการ ที่มี
 • Operations & community ส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจดจำให้กับลูกค้า สร้างหรือบริหารจัดการ network ของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ
 • Customer development ช่วยให้ลูกค้าองค์กรมองเห็น skill gaps และวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 • BD & partnerships สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานศึกษา หรือผู้สอน
 • (Manager) Team building สร้างทีม! ในโลกนี้ไม่มีใครทำงานยากๆ คนเดียวจนสำเร็จได้
 • (Manager) Strategic business initiatives ริเริ่มหรือสานต่อโครงการที่มีผลต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยทำตั้งแต่ วางแผนจนกระทั่งส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า

Check us out!

The Product Management Team

Product Manager

Roles and Responsibility

 • กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ด้วยข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบเพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้ และทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญให้กับลูกค้า
 • ทำงานร่วมกับทีม BD, Designer, and Software Development ในการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องส่งมอบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้
 • ยึดหลักแนวคิดในการสร้าง MVP ลดความเสี่ยงโดยการทดสอบตลาด และความต้องการของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บ่อยครั้ง
 • จัดการ และดูแลแผนการดำเนินงานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • สื่อสารวิสัยทัศน์และความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • สนใจงานด้านการศึกษา หรือการพัฒนาคน
 • มีประสบการณ์ดูแลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Web / Mobile)
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและสื่อสารได้ดี
 • มีทักษะการบริหารจัดการ Project
 • Self-driven ชอบคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
Apply Now

Head of Product Management

 • บริหารจัดการ ดูแล และช่วยเหลือทีมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และช่วยจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์โดยรวมขององค์กร
 • สนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมออกแบบเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ และเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญให้กับลูกค้า
 • มีความสามารถในการสื่อสารข้ามสายงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีมธุรกิจ ทีมออกแบบ และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้
 • ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยยึดหลักแนวคิดในการสร้าง MVP
 • ร่วมกำหนดและวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานของทีมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

Roles and Responsibility

Qualifications

 • สนใจงานด้านการศึกษา หรือการพัฒนาคน
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โดยตรง หรือเข้าใจการทำงานของแต่ละฝ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างลึกซึ้ง
 • มีประสบการณ์ในการริเริ่ม และผลักดันผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้สำเร็จ โดยได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ตีความ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการนำทีมผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสื่อสารได้ดี
Apply Now

Apply now at

people@skooldio.com

Browse...

Explore Other Roles

Software Engineers

 • Software Engineer
 • Quality Assurance Engineer
EXPLORE ROLES
EXPLORE ROLES
 • UX / UI Designer

UX/UI Designers

Engineering

Designer

Business

Business Development

 • Business Development Associate
 • Business Development Manager
 • Course Development Associate
 • Data Analytics Consultants
 • Program Management Associate (B2B)
EXPLORE ROLES

Marketing & Growth

Marketing

 • Marketing Associate (Tech - Computer Science)
 • Marketing Associate (Data Analytics)
 • Content Marketing
 • Performance Marketing
EXPLORE ROLES

Product Mangement

Product Management

 • Product Manager
EXPLORE ROLES

© Skooldio 2022

ติดต่อเรา